KBB-Forum 2009 , Cilt 8, Sayı 4

ANİ İŞİTME KAYBI HASTALARINDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİNİN TANIDA VE PROGNOZDAKİ YERİ

Dr. Levent RENDA1, Dr. Emel ÇADALLI TATAR1, Dr. Güleser SAYLAM1, Dr. Selçuk EMİNAĞAOĞLU2, Dr. Ali ÖZDEK1, Dr. Hakan KORKMAZ1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 2.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye
Amaç: Vücutta oluşan birçok iskemi esnasında yükselen kan iskemi modifiye albuminin (İMA) , ani işitme kaybı (AİK) hastalarında kan değerlerinin bakılması ve yüksekliğinin tespiti halinde prognoza olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem ve gereçler: 17 ani işitme kaybı olan erişkin hastanın 1. ve 5. gün periferik kan İMA değerleri bakılmış, 25 sağlıklı ve normal odyolojik sonuçlara sahip erişkinlerden oluşan kontrol grubunun İMA değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca AİK hastalarının sistemik hastalığının olup olmamasının İMA değerleri üzerine etkisi incelenmiştir.

Bulgular: Çalışma ve kontrol grubundaki kişilerin 1. ve 5. gün İMA değerlerinin hiçbiri 0.400 absorbans ünitesi (ABSU) üzerinde bulunmamıştır. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında erken ve geç dönem İMA değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Sistemik hastalığı olan ve olmayan AİK hastalarının İMA değerleri arasında ve işitmesi düzelen ve düzelmeyen AİK hastalarının İMA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır.

Tartışma ve sonuç: İMA değerlerinde vücutta oluşan iskemilerde yükselme olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. AİK etyolojisinde vasküler bozukluklar ön plana çıkmaktadır. AİK tanısında ve prognozunda yol gösterici, kolay uygulanan, güvenilir ve ucuz bir marker ihtiyacı vardır. Bu çalışmada AİK hastalarında İMA değerleri incelenmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmemiştir. İskemik bölgenin kokleada sınırlı olması ve periferik kan İMA değerlerine etkisinin düşük olması neden olarak düşünülmüştür. Anahtar Kelimeler : Ani işitme kaybı, iskemi modifiye albumin, tedavi, prognoz, dolaşım bozukluğu, iskemi