KBB-Forum 2008 , Cilt 7, Sayı 1

SEPTOPLASTİ SONRASI TAMPON ÇEKİLMESİ ESNASINDA TAMPON İÇİNE LİDOKAİN İNFİLTRASYONUNUN OLUŞAN AĞRI ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Yavuz Fuat YILMAZ, Dr. Samet ÖZLÜGEDİK, Dr. Ali TİTİZ, Dr. Anıl TUNCAY, Dr. Adnan ÜNAL
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 1. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Bu çalışmanın amacı septoplasti sonrası tampon çekilirken meydana gelen ağrıya, nazal tamponlara uygulanan %4'lük lidokain rehidrasyonunun etkisini araştırmaktır. Prospektif, randomize, plesebo kontollü olarak planlanan çalışmaya, sadece septoplasti ameliyatı uygulanmış 100 hasta dahil edildi. Operasyon sonrası tüm hastalara aynı tip merocel tampon kullanıldı. Tamponların çekilme işleminden önce hastaların bir nazal pasajındaki tampon 5 ml %4 lidokain ile diğer nazal pasajındaki tampon ise %0,9'luk serum fizyolojik ile rehidrate edildi. Çalışmanın birinci grubundaki 50 hastanın tamponları rehidratasyondan 10 dakika, ikinci gruptaki 50 hastanın ise 15 dakika sonra çekildi. Tüm hastalardan, tampon çekilmesi sırasında oluşan ağrı şiddetini vizüel analog skala ile değerlendirmesi istendi ve elde edilen veriler istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Birinci grupta ağrı şiddetindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı değilken (p= 0.412) ikinci gruptaki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p= 0.024). Septoplasti sonrası tamponların çıkarılmadan 15 dakika önce %4 lidokainle rehidratasyonu basit, güvenilir ve ucuz bir işlem olup septoplasti uygulanan hastaların konforuna önemli katkılar sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler : Septoplasti, lidokain, nazal tampon, vizüel analog skala, ağrı