KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 4

HORLAMA VE HAFİF OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU TEDAVİSİNDE RADYOFREKANS İLE YUMUŞAK DAMAK ABLASYONU

Dr. Cem SAKA, Dr. Gökhan KURAN, Dr. Mustafa SAĞIT, Dr. İstemihan AKIN, Dr. Erkan VURALKAN, Dr. Ömer SERİN
Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: Çalışmanın amacı horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromlu kişilerde yumuşak damağa ısı kontrollü radyofrekans ablasyonun etkilerinin değerlendirilmesidir.

Yöntem ve gereçler: Mart 2004 ve Mart 2007 tarihleri arasında takip edilen horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromu olan 103 hasta çalışmaya dahil edildi. Apne indeksi 0-15,3 arasındaydı (ortalama 5,08±3,84). Uygulamalar lokal anestezi altında yumuşak damağın üç bölgesine yapıldı. Değerlendirmeler uygulama öncesinde, altıncı ve on ikinci aylarda yapıldı. Hastalar Epworth Uykululuk Skalası (EUS) ve Görsel Analog Skala (GAS) kullanılarak değerlendirildi. Hastaların şikayetlerini (konuşma bozukluğu, yutma güçlüğü gibi) de subjektif yöntemlerle değerlendirdik. Takip süresi 6-14 (ortalama 9,40±2,10) ay arasındaydı. GAS, EUS seviyesi ve horlama skorları paired-samples T test ile analiz edildi.

Bulgular: Horlama skorları GAS'a göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde 8,03±2,01'den 4,59±2,38'e düştü (p< .0001). Ortalama EUS seviyeleri 9,56±5,43'den 5,89±4,21'e düştü (p< .0001).

Tartışma ve sonuç: Isı kontrollü yumuşak damak radyofrekans ablasyonu horlama ve hafif obstrüktif uyku apne sendromunda etkilidir. Radyofrekans uygulamaları en az düzeyde invaziv, az güç ve ısı gerektiren, genel anestezi gerektirmeyen, komplikasyon riski düşük bir tedavi seçeneğidir. Anahtar Kelimeler : Horlama, obstrüktif uyku apne sendromu, radyofrekans ablasyon, yumuşak damak