KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 4

DİL YASSI HÜCRELİ KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: PROSPEKTİF ÇALIŞMA

Dr. Erdinç AYGENÇ, Dr. Cafer ÖZDEM
Ankara Numune Araştırma Eğitim Hastanesi, 2 KBB Kliniği, Ankara, Türkiye AMAÇ: Dil yassı hücreli karsinomu (DYHK) nedeniyle cerrahi tedavi uyguladığımız hastaların klinik seyirleri ve tedavi sonuçlarını değerlendirildi. HASTALAR ve YÖNTEMLER: Haziran 1998-Ocak 2002 tarihleri arasında DYHK nedeniyle tedavi edilen 28 hasta prospektif olarak incelendi. Ortalama takip süresi 19 ay olarak saptandı. Tümör boyutu, diferansiasyonu, preoperatif ve postoperatif boyun lenf nodlarının durumu, tümör yapısının cerrahi sınır ve komşu anatomik yapılarla ilişkisi, vasküler ve nöral invazyon kaydedildi. Lokal ve bölgesel rekürrens ile uzak metastaz saptanan hastaların klinik özellikleri araştırıldı. BULGULAR: DYHK’nın oral kavite malign tümörleri içerisinde görülme oranı %53.8 olarak bulundu. Hastaların %7’sine lokal eksizyon, %93’ne ise eksizyon ve boyun diseksiyonu yapıldı. Tek taraflı boyun diseksiyonu 15 hastaya (%53.5); iki taraflı boyun diseksiyonu ise 11 hastaya (%39.2) uygulandı. Hastaların %67.8’de postoperatif radyoterapi (19/28); %10’da ise kombine radyo-kemoterapi (3/28) tedavi protokolüne eklendi. İpsilateral lenf nodu metastazı oranı %39.2 (11/28); kontralateral lenf nodu metastaz oranı ise %10 (3/28) olarak belirlendi. No boyunlarda okkült metastaz oranı ise %21.4 olarak bulundu. Lenf nodu metastaz oranları “T” evresine göre sırasıyla %0, %28.5, %66.6 ve %75 (T1,T2,T3 ve T4) olarak bulundu. Takip süresi boyunca 6 hastada (% 21.4) lokal rekürrens; 3 hastada ise (% 10.7) boyun rekürrensi izlendi. SONUÇLAR: DYHK local ve bölgesel rekürrens oranı yüksek tümörlerdir. Hem primer bölge hem de boyun lenf nodları agresif tedavi edilmelidir. Anahtar Kelimeler : dil yassı hücreli kanserleri, tedavi, prognoz