KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 1

KONKA BULLOSA SEPTAL DEVİASYON İLİŞKİSİ

Dr. Sinem KARAZİNCİR1, Dr. Semsettin OKUYUCU2, Dr. Ali BALCI1, Dr. Ertap AKOĞLU2, Dr. Şafak DAĞLI2, Dr. Ertuğrul EĞİLMEZ1
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
Amaç: Konka bullosa (KB) ve septal deviasyon (SD) arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntem ve Gereçler: Paranasal sinüs bilgisayarlı tomografi (BT) çekilmiş olan 200 septal deviasyon hastasının deviasyon açıları ve KB alanlarının orbital alana oranı üzerinden konka bullosa pnömatizasyon indeksi (KBPİ) hesaplanmıştır.

Bulgular: Doksan sekiz kadın, 102 erkek hastanın SD açısı ortalama 10.39±4.19'dur. Toplam 143 (71.5%) hastada KB saptandı. KBPİ ipsilateral için 4.2±2.8 iken kontralateral için 6.0±3.7 dereceydi. KBPİ kontralateralde ipsilaterale göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05).

Sonuç: KB varlığı ile SD açısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Bilateral KB olgularında septal deviasyonun karşı tarafındaki konka aynı taraftakine göre anlamlı derecede daha büyüktür. BT üzerinde hesaplanan KBPİ standardizasyon için uygun ve kullanışlı bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Konka bullosa, septal deviasyon, sinüzit