KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 1

NAZOSEPTAL CERRAHİDE ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİ

Celil GÖÇER, MD1; Engin DURSUN, MD1; Aydın ACAR, MD1; Mustafa ÖZMAN, MD1; Muharrem DAĞLI, MD1; Neriman BALABAN, MD2; Adil ERYILMAZ, MD1
1Ankara Numune Training and Research Hospital, 3rd Otorhinolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Training and Research Hospital, Clinic of Microbiology Ankara, Turkey
Bu çalışmanın amacı nazoseptal cerrahi hastalarında iki farklı antimikrobiyal profilaksi (AMP) protokolünü karşılaştırmak ve bu protokollerin etkinliğini objektif olarak değerlendirmektir. Toplam 108 hasta randomize olarak 48 ve 60 kişiden oluşan iki gruba ayrıldı. Kırksekiz kişiden oluşan birinci grubtaki hastalara postoperatif dönemde 5 gün boyunca oral yolla günde iki dozda 375 mg ampicillin/sulbactam preperatı verildi. Diğer gruptaki 60 hastaya ise ameliyattan 30 dakika once tek doz cefazolin 1gr/iv yolla uygulandı. Her iki grupta ameliyat bitiminde nitrofurazone emdirilmiş ekstrafor tampon materyali uygulandı. Pre ve postoperative burun florası mikroskopi ve kültür ile değerlendirildi. Birinci gruptaki hastaların pre ve postoperative kültür sonuçlarında sırayla Staphylococcus aureus %20.8 (10/48) ve %14.6 (7/48), ve potansiyel patojenik bakteri (PPB) %4.2 (2/48) ve %14.6 (7/48), oranlarında üredi. Bu oranlar ikinci gruptaki hastalarda sırayla pre ve postoperative olarak Staphylococcus aureus %16.7 (10/60) ve %18.3 (11/60), ve PPB %5 (3/60) ve %20 (12/60) oranlarında üremiştir. Bakterilerin pre ve postoperative kültürlerde üreme hızları incelendiğinde birinci grupta istatiksel olarak anlamlı değilken (p=0.216>0.05); ikinci grupta (p=0.015<0.05) anlamlı idi. Birinci grupta 1, ikinci grupta 2 hastada postoperative dönemde lokalize enfeksiyon bulgusu görülmüştür. Sonuç olarak mikrobiyolojik bulgulara göre postoperative beş gün boyunca oral yolla uygulanan AMP protokolu daha başarılı iken klinik bulgulara dikkate alındığında iki protokol arasında fark görülmemiştir. Hastaların tedaviye uyumları ve ekonomik fayda da dikkate alınması gereken bir durum olduğundan preoperative tek doz AMP protokolü daha cazip hale gelmektedir. Anahtar Kelimeler : Septum deviasyonu, nazoseptal cerrahi, septoplasti, antimikrobiyal profilaksi, nazal tampon