KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 2

İNTERORBİTAL ARALIK ÖLÇÜMÜ: SİNONAZAL PATOLOJİLERDE DEĞİŞİR Mİ?

Hasan YASAN, MD1; Giray AYNALİ, MD1; Harun DOĞRU, MD1; Bahattin BAYKAL, MD2; Murat YARIKTAŞ, MD1
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Isparta, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Isparta, Turkey
Amaç: Etmoid sinüslerin anatomik varyasyonları ve yapıları (boyutları vs.) endoskopik sinüs cerrahları için çok önemlidir. Endoskopik sinüs cerrahisinin en tehlikeli komplikasyonları orbital ve intrakraniyal olanlardır. Bu çalışmanın amacı interorbital aralığa bir sınıflama oluşturmak ve var ise sinonazal patolojilere bağlı değişimlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya orbital ve rinolojik değerlendirme için paranazal sinüs tomografisi çekilen 554 hasta (321 erkek, 233 kadın) dahil edildi. Hastalar şu şekilde sınıflandırıldı: nazal polip (n= 75), kronik rinosinüzit (n= 192), sinonazal patolojisi olmayanlar (n= 287). Bütün hastaların Keros tipleri ve interorbital aralıkları, paranazal sinüslerinin koronal plandaki bilgisayarlı tomografilerinin aynı standart kesitinde ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasında bu iki tip sınıflandırmaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı.

Sonuçlar: Endoskopik sinüs cerrahisi öncesinde paranazal sinüslerin tomografileri, etmoidler arasındaki en dar bölgede (interorbital aralık) olabilecek cerrahi zorluklar hakkında aydınlatıcı bilgi verebilir. Bu parametre, nazal polip ve kronik sinüzit gibi nazal patolojilerden etkilenmez. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı tomografi, komplikasyon, endoskopik sin¡§¹s cerrahisi, nazal kavite, paranazal sin¡§¹s hastalıkları