KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

JÜVENİL NAZOFARENGEAL ANJİYOFİBROM: RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE PRE-OPERATİF EMBOLİZASYON

Mehmet ATALAR,MD1; Orhan SOLAK, MD1; Suphi MÜDERRİS, MD2
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Sivas, Turkey
2Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Sivas, Turkey
Jüvenil nazofarengeal anjiyofibrom (JNA), tüm baş-boyun tümörlerinin %0.5’den daha azını oluşturmaktadır. Histopatolojik olarak benign olmasına rağmen lokal olarak agresif tümörler olup en sıklıkla 5–25 yaşları arası erkeklerde görülür. Görüntüleme ve tedavi tekniklerinde ki ilerlemeler, daha doğru evrelendirmesine yardım etmektedir. Bu yazıda, pre-operatif embolizasyon uygulanan JNA’lı bir olguyu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler : Nazofarenks, anjiyofibrom, görüntüleme, embolizasyon