KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

PARAFARİNGEAL APSE TEŞHİS VE TEDAVİSİNDEKİ GÜÇLÜK: YABANCI CİSİM?

Hasan YASAN, MD1; Harun DOĞRU, MD;1 Bülent Ferdi ÖZEL,MD;1 Bahattin BAYKAL,MD2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Isparta, Türkiye
Parafaringeal apseler, teşhis ve tedavilerindeki güçlükler nedeniyle, önemli morbidite ve mortalite nedeni olabilmektedir. Erken teşhis komplikasyonların gelişimini önlemek için gereklidir. Bu makalede 8 yaşında parafaringeal apseli bir olgu sunuldu. Hasta dental enfeksiyona bağlı parafaringeal apse teşhisi ile başka bir merkezde 7 gün süre ile antibiyotik uygulandıktan sonar kliniğimize sevk edilmişti. Kontrastlı boyun tomografisinde sol parafaringeal bölgede içi hava dolu ve etrafı ödemli dokularla sarılı bir alan görüldü. Ağız içinden yapılan müdahale ile apse drenajı yapıldığında içerisinden bir odun parçası çıkartıldı. Postoperatif hiç bir komplikasyon olmadı. Radyolojik olarak görülebilir bir yabancı cisim olmasa da medikal tedaviye rağmen progresyon gösteren çocuk olgularda non-opak yabancı cisim yaralanması düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Apse, yabancı cisim, parafaringeal apse, peritonsiller apse