KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA TEDAVİSİNDE OTOİNFLASYONUN UZUN DÖNEM ETKİSİ

İbrahim ERCAN, MD1; Burak Ömür, CAKİR, MD1; Semra KAYAOĞLU, MD2; Suat TURGUT, MD1
1Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2Çocuk Kliniğine Bağlı Aile Hekimliği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı, efüzyonlu kronik otitis mediada (EKOM) otoinflasyonun ventilasyon tüpü takılması gerekliliğini azaltma üzerine uzun dönem etkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem ve gereçler: EKOM tanısı almış 60 çocuğun 93 kulağı iki gruba ayrılmıştır: Grup 1 (otoinflasyon) 6 hafta boyunca günde 3 kez otoinflasyonla (Otovent®) ve burun salin lavajı yapılarak tedavi edilmiş, grup 2 (kontrol) 6 hafta boyunca sadece burun salin lavajı yapılarak tedavi edilmiştir. EKOM tanısından önce tüm hastalar antibiotik (amoksisilin 3 hafta boyunca), antihistaminik (alerjisi olan hastalarda) ve burun salin lavajı reçetelendi. Her iki grup 9 ay boyunca ventilasyon tüpü takılması gerekliliği, efüzyonun düzelmesi ve efüzyonun tekrarlaması bakımından takip edilmiştir.

Bulgular: Dokuz aylık takip boyunca, otoinflasyon grubunda 48 kulaktan 20 kulağa (%42) ventilasyon tüpü takılması gerekti, 22 kulak (%46) tamamen iyileşti ve 6 kulak (%12) ise takipten çıktı. Kontrol grubunda ise 45 kulaktan 30 kulağa (%67) ventilasyon tüpü takılması gerekti, 8 kulak (%17.7) tamamen iyileşti, 6 kulak (%12) takipten çıktı ve tüp takılmasını kabul etmeyen hastanın 2 kulağında ise halen efüzyonlu kronik otitis media mevcuttu.

Sonuç: Otoinflasyon kısa dönemde olduğu gibi uzun dönemdede ventilasyon tüp takılması gerekliliğini azaltmaktadır. Çocuklar, hastalığın tekrarlama riskinin devam ettiği dönem boyunca takip edilmelidir. Anahtar Kelimeler : Otoinflasyan, östaki tüp disfonksiyonu, Otovent®, grommet, efüzyonlu otitis media