KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

TEK TARAFLI MENİERE HASTALIĞINDA ASEMPTOMATİK KULAKTAKİ ENDOLENFATİK HİDROPS İNSİDANSI

Dr. Bülent SATAR, Dr. Deniz ŞEN
GATA KBB, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Amaç: Meniere hastalığı genellikle bir kulağı etkilemekle birlikte bilateral görülme sıklığı 5 yılı bulan takiplerde artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, unilateral Meniere hastalığında asemptomatik karşı kulaktaki endolenfatik hidrops insidansını araştırmaktır.

Gereç Yöntem: Çalışma grupları, 1995 AAO-HNS işitme ve denge komitesinin yayınladığı kriterlere göre seçilmiş 55 mutlak Meniere olgusu, bu gruptan tek taraflı 25 Meniere hastasının asemptomatik karşı kulağı, Meniere hastalığı dışı koklear tip işitme kayıplı 10 hasta ile kontrol grubunu oluşturan işitme ve denge problemi olmayan 15 sağlıklı bireyden oluşmuştur. Asemptomatik kulakta endolenfatik hidropsun araştırılmasında kriter olarak, timpanik membran elektrokokleografi (TM ECoG) testinde sumasyon potansiyeli/aksiyon potansiyeli (SP/AP) oranı alındı. Anormal yüksek SP/AP oranı olarak, kontrol grubundan elde edilen ortalama SP/AP oranının ± 2 SD değeri (0,32=0,20±0,06) kabul edildi.

Bulgular: Ortalama SP/AP oranı mutlak Meniere grubunda 0,35±0,15 (kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,001), asemptomatik kulaklarda 0,29±012 (Meniere grubunun semptomatik kulağı ile yapılan karşılaştırmada p>0,05, kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,011, koklear işitme kayıplı grup ile yapılan karşılaştırmada p>0,05), koklear tip işitme kaybı olan bireylerde ise SP/AP oranı 0,27 ±0,10 (kontrol grubu ile yapılan karşılaştırmada p=0,03) olarak ölçüldü. Anormal SP/AP saptama oranı Meniere olgularında % 58,2, asemptomatik kulaklarda % 44'tür (p>0,05). Koklear tip işitme kaybı olan grupta bu oran % 28,6 olarak elde edildi.

Sonuç: Her ne kadar koklear işitme kayıplı grupta, testin özgüllüğünü azaltacak derecede anormal SP/AP oranı elde etme olasılığı olsa da Meniere hastalarında asemptomatik kulakta SP/AP oranının yüksekliği bilateral tutulumun göstergesi olabileceği ve ancak hastaların uzun periyotlarla takibinin bu konuya ışık tutacağı sonucuna varıldı. Anahtar Kelimeler : Elektrokokleografi, endolenfatik hidrops, vertigo, işitme kaybı