KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

NAZAL MUKOZA VE NAZAL POLİP DOKULARINDA NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ

Dr. Erdoğan OKUR1, Dr. Fatma İNANÇ2, Dr. İlhami YILDIRIM1, Dr. Mehmet Akif KILIÇ1, Dr. Metin KILINÇ2
1KSU, KBB Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
2KSU, Biyokimya Anabilim Dalı, Kahramanmaraş, Türkiye
Amaç: Nazal polipozis (NP) paranazal sinüslerin kronik inflamatuvar bir hastalığı olup patofizyolojisi halen tam olarak bilinmemektedir. Kronik inflamasyon, nitrik oksit (NO) gibi çeşitli metabolitlerin oluşumuna yol açmaktadır. NO immünite ve vücut savunmasındaki temel rollerinin yanında DNA hasarına yol açabilen mutajenik ve sitotoksik etkiler gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, nazal polip ve kontrol dokularında NO düzeylerini araştırmaktır.

Metot: Dokular, endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 23 nazal polipozisli olgu ve septum deviasyonu ve konka hipertrofisi nedeni ile septoplasti ve konkaplasti uygulanan 14 olgudan alındı. Alınan dokular serum fizyolojik ile yıkanarak kan artıkları temizlendi. Dokular homojenize edildikten sonra satrifüje edildi ve NO ölçümü için süpernatan kullanıldı. Nitrik oksit düzeyi total nitrit olarak Griess metodu ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. İstatistik analiz için Mann-Whitney U-testi kullanıldı.

Bulgular: Ortalama NO düzeyi, nazal polip dokularında 0,0718 ± 0,0125 µmol/mg protein ve kontrol dokularında 0.0418 ± 0.006 µmol/mg protein olarak bulundu (p<0.05).

Sonuç: Çalışmamızda nazal polip dokularında NO düzeyinin kontrollere göre anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Artmış NO oluşumunun hastalığın oluşumunda ve devamında bir rolü olabilir ancak NO’un NP’lerdeki rolünü aydınlatmak ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Nitrik oksit (NO), nazal polip